Vedtekter

Vedtekter for foreningen av tidligere elever ved de norske seksjonene ved lycéene Alain Chartier (Bayeux), Pierre Corneille (Rouen) og Edouard Herriot (Lyon).

Disse vedtektene ble sist endret etter vedtak på årsmøtet 16. februar 2018.

§1 Formål

Foreningen er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer.
Foreningen skal:

 1. Sikre opprettholdelsen av de norske seksjonene.
 2. Styrke rekrutteringen til seksjonene.
 3. Fremme seksjonenes interesser både i Norge og Frankrike.
 4. Opprettholde den franske baccalauréats anseelse i Norge.
 5. Fremme utviklingen av fransk-norske forbindelser.
 6. Styrke eksisterende og opprette nye bånd mellom tidligere elever ved seksjonene.

Foreningen samarbeider med eventuelle Associations d’anciens élèves ved de tre lycéene.

§2 Medlemskap

Som medlemmer kan opptas:

 1. Tidligere elever ved de norske seksjonene.
 2. Tidligere lærere ved de norske seksjonene.
 3. Siste års elever ved de norske seksjonene.
 4. Etter søknad til styret, andre tidligere elever bosatt i Norge som har gått på lycée i Frankrike og som har tatt, eller tatt sikte på å ta, fransk baccalauréat..
 5. Som æresmedlemmer etter vedtak på årsmøtet, andre personer som har arbeidet for foreningen eller seksjonene.

Medlemskap i foreningen er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. Kontingent fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde foreningens vedtekter og bestemmelser.

Medlem som skylder kontingent for mer enn 1 år, har ikke stemmerett på årsmøtet eller andre foreningsrettigheter.

Medlemskapet opphører ved utmelding, manglende betaling av kontingent, eller eksklusjon. Utmelding må skje skriftlig til styret.

Medlemskapet opphører når kontingent er utestående for mer enn 1 år. Er medlemskapet opphørt på grunn av manglende betaling av kontingent, kan medlemmet ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

Styret kan ekskludere et medlem som alvorlig har forbrutt seg mot foreningens vedtekter, eller av andre tungtveiende grunner. Før vedtak om slik eksklusjon fattes, skal vedkommende varsles skriftlig om grunnlaget for at styret vil vedta eksklusjon, og med minst 14 dagers frist til å uttale seg. Et medlem som er ekskludert eller varslet om mulig eksklusjon kan kreve at saken, eller gyldigheten av styrevedtaket hvis eksklusjon er besluttet, behandles på årsmøtet.

§ 3 Årsmøtet

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet, som holdes innen utgangen av mars hvert år.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og sakspapirer må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

Et lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. På årsmøtet har kun stemmerett medlemmer opptatt etter § 2. Ingen har mer enn én stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er ført opp på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

§ 4 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Behandle foreningens årsmelding.
 2. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
 3. Behandle innkomne forslag.
 4. Vedta foreningens handlingsplan.
 5. Fastsette foreningens kontingent..
 6. Vedta foreningens budsjett.
 7. Velge
  1. leder
  2. 5 styremedlemmer
  3. 2 revisorer
  4. en valgkomité på 3 personer

Styrets leder og styremedlemmene velges av årsmøtet for 2 år om gangen, men slik at kun halvparten av styret er på valg hvert år.

Valgkomiteens innstilling skal foreligge sammen med sakspapirene til årsmøtet..

§ 5 Ekstraordinært Årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når 1/3 av medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinært årsmøte med minst 3 ukers varsel. Et ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 6 Styret

Foreningen ledes av styret som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Foreningen tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komitéer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende praksis og god regnskapsskikk.
 4. Forvalte foreningens medlemslister og supplerende informasjon om tidligere elever ved seksjonene, på en hensiktsmessig og betryggende måte.
 5. Representere foreningen utad.

Styret holder møte etter innkalling fra styrets leder eller etter anmodning av to styremedlemmer.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.

§ 7 Medlemsmøter

Det bør holdes minst ett medlemsmøte i tillegg til årsmøtet hvert år.

§ 8 Gaver og bidrag

Foreningen kan motta gaver og bidrag til sin virksomhet eller for særlige formål.

§ 9 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtektene kan kun foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 10 kan ikke endres.

§ 10 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Foreningens midler skal i så fall benyttes til beste for de norske seksjonene, eller, dersom de ikke eksisterer, til andre fransk-norske kulturformål etter årsmøtets bestemmelse.

%d bloggere liker dette: