Referat fra årsmøtet 2007

Referat fra Les Anciens årsmøte 20.januar 2007.

Tilstede var 26 medlemmer, som ble ønsket velkommen av foreningens leder, Marianne Heir.

Sak 1     Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 2    Valg av ordstyrer og referent
Viggo Lange ble valgt som ordstyrer.

Astrid Skogen ble valgt som referent.

Sak 3    Årsberetning med økonomi

3.1    Foreningens leder nevnte noen fokusområder fra foreningens arbeid i 2006:

Informasjon: ny nettside er lansert og ny fellesmail/adressedatabase fungerer.

Støtte til Bayeux-seksjonen: et forslag om å flytte seksjonen til det internasjonale lycéet i Caen er forhindret. Les Anciens er støttemedlemmer i den nyopprettede foreningen Les Amis de la Section Norvégienne à Bayeux, og har hatt dialog med Tor Audun Danielsen/FIVA som nå er i forhandlinger om en formalisering av seksjonens tilknytning til lycée Alain Chartier.

Rekruttering til seksjonene: der var 12 søkere til Rouen, 38 til Bayeux og Lyon.

Årsberetningen (vedlagt referatet i sin helhet) ble godkjent.

3.2  Kasserer Liv Brandvold presenterte regnskapet i revidert versjon:

Underskuddet på 1741,- skyldes tilbakeføring av utgifter fra 2005.
Antallet betalende medlemmer var lavere enn i 2005.
Foreningens kapital er på 54362,-

Regnskapet ble godkjent.

3.3  Vedtak av kontingent for 2008

Det ble debatt rundt flere forslag:

Siden vi har penger på bok, kan vi kutte ut kontingenten og gjøre medlemskap gratis?

Det er tidligere vedtatt at nylig uteksaminerte har gratis medlemskap ut året: det er viktig at de selv blir gjort oppmerksomme på dette.

Har styret vurdert å innføre en differensiert kontingent mellom studenter og arbeidende?

Bør man øke kontingenten for å unngå nytt underskudd i regnskapet?

Kan foreningen sende ut e-faktura for innkreving av kontingenten neste år?

Etter avstemming ble det VEDTATT å beholde kontingenten for 2008 på 150,- for vanlige medlemmer og 0,- for nylig uteksaminerte fra seksjonene.

Sak 5    Vedtak for eller imot vedtektsendring

Etter gjentatte diskusjoner på tidligere årsmøter, har styret i 2006 behandlet spørsmålet om medlemskap i foreningen skal utvides til alle som har hatt studieopphold på lycée i Frankrike, det være som 1-års student eller 3-års studenter på andre lycéer enn de tre seksjonene. Et forslag til vedtektsendring har ligget til åpen debatt på foreningens nettsider, og ble fremmet for årsmøtet:

”Vedtektenes § 2 endres til å lyde:

§ 2 Medlemskap

Som medlemmer kan opptas:

1)tidligere elever ved de norske seksjonene

2)tidligere lærere ved de norske seksjonene

3)siste års elever ved de norske seksjonene

4)etter søknad til styret, andre tidligere elever bosatt i Norge som har gått på lycée i Frankrike og som har tatt, eller tatt sikte på å ta, fransk ”baccalauréat”

5)som æresmedlemmer etter vedtak på årsmøtet, andre personer som har arbeidet for foreningen eller seksjonene”

Debatten avdekket mange positive holdninger til forslaget. Det ble understreket at foreningens formål – som fokuserer på de tre seksjonene – står ved lag selv om medlemsgrunnlaget for foreningen utvides til elever som har forberedt seg til/tatt bac’en ved andre lycéer.

Vedtektsendringen ble VEDTATT med over 2/3-dels flertall. De gjeldende vedtektene blir publisert på nettsidene.

Sak 6    Valg til foreningen Les Anciens 2007

Styret for 2006 har fungert som valgkomité, og fremmet sine innstillinger.

6.1   Styret i Les Anciens 2007

Marianne Heir, Jan Ivar Johansen, Liv Brandvoll og Viggo Lange stilte ikke til gjenvalg.

Kristoffer Nordheim sa fra seg sitt verv midt i en toårs-periode.

Astrid Skogen ble valgt til foreningens leder i to år.

Beate Larsen sitter i styret i et år til.

Lise Angell og Mari Vonen ble valgt til nye styremedlemmer for et år.

Susanne Vinje og Hans Ola Haavelsrud ble valgt til nye styremedlemmer for to år.

Morten Lindbäck og Mads Haugland Haugen ble valgt til varamedlemmer for et år.

6.2   Valgkomité for 2008

Marianne Heir, Liv Brandvoll og Kristoffer Nordheim utgjør valgkomiteen for 2008.

6.3  Revisorer

Hans Einar Herzog og Viggo Holmsen er valgt til revisorer for årsregnskapet 2007.

Sak 7    Eventuelt

7.1  Rekruttering til foreningen

Medlemstallet har sunket de siste årene, noe som delvis kan forklares ved at medlemsdatabasen og fellesmailen ble skadet. Foreningen har dermed ikke hatt oppdaterte kontaktdetaljer på sine potensielle medlemmer. Når nettsiden og databasen nå fungerer igjen, må vi gjøre en dugnadsinnsats for å få opp igjen medlemstallene:

Alle oppfordres til å registrere seg med oppdaterte opplysninger på nettsiden

Flere av medlemmene på årsmøtet bidrar gjerne med å rekruttere i sine nettverk

Styret kan vurdere å gjennomføre en konkurranse, med premie til den som rekrutterer flest nye medlemmer

Det påtroppende styret erklærte sin ambisjon om å nå 100 medlemmer til neste år

7.2  Rekruttering til seksjonene

Incentivene for at ferske, uteksaminerte bacheliers bidrar til informasjonsarbeid på utdanningsmesser er begrensede. Styret skal se på hvordan man kan:

Vurdere i hvilken grad FIVA kan be studentene om å ”forplikte” seg til rekrutteringsinnsats

Ha tettere dialog med studentene for å oppfordre dem til å bidra

Informere bedre om den utarbeidete malen for presentasjoner ved skolebesøk og refunderingsordningen for utgifter ved skolebesøk

7.3  Mottakelse på ambassaden 26. januar

Medlemmene ble oppfordret til å delta på mottakelsen – og å stille med foreningens pins, som ble solgt på årsmøtet.

Sak 4    Presentasjon av nettsiden http://www.les-anciens.net

Årsmøtet ble avsluttet ved at nettredaktør Lise Angell presenterte den nye nettsiden.

Referatet er godkjent av:

Viggo Lange (ordstyrer)                    Lise Angell (styremedlem)

%d bloggere liker dette: