Årsmøte i Les Anciens 2002

52 medlemmer var tilstede på årsmøtet og festen i klubbhuset på Bislett stadion. Møtet satt ca. kl. 18.00. Hedvig ønsket velkommen på vegne av styret, og fortalte litt om programmet for kvelden.

Sak I Godkjennelse av møteinnkalling
Ingen hadde innvendinger mot møteinnkallingen.

Sak 11 Godkjennelse av dagsorden
Ingen hadde innsigelser mot dagsordenen.

Sak 111 Valg av ordstyrer og referent
Hedvig Marie Nordeng og Karl Koefoed ble valgt med akklamasjon til hhv. ordstyrer og referent.

Sak IV Presentasjon av årsberetning
Anne Kristin Hjukse orienterte om foreningens virksomhet i år 2001.

Sak V Økonomiregnskap
Foreningens kasserer Therese Løken Gheziel presenterte årsregnskapet for år 2001, med hjelp av den ene av foreningens revisorer Viggo Holmsen. Regnskapet for år 2001 ble godkjent. Budsjettforslag for 2002 ble presentert og godkjent. Fordi styret ønsket å presentere idéen om styreturen til Frankrike for årsmøtet først, var turen ikke budsjettert i budsjettet. Styret belager seg å bruke noen midler fra foreningen, samt søke støtte av SUVA, ambassaden og UD. Regnskapsrutinene skal endres noe i det kommende år, med tettere oppfølgning og kontroll, igjennom regnskapsåret.

Sak VI Valg
Det var i utgangspunktet tre ledige plasser i styret. Plassene til Knut Espeseth, Anne Kristin Hjukse og Therese Løken Gheziel var på valg. Hedvig Nordeng, Sigrid Aune, Karl Koefoed og Magnus Jartun Bronders plasser i styret var ikke på valg. Therese og Knut stilte til gjenvalg. Anne Kristin hadde gjort det klart at hun ikke ønsket å ta gjenvalg.

Resultat av valget: Therese og Knut ble gjenvalgt med akklamasjon. Det var 4 kandidater til den siste plassen i styret. Jan Borgen, Asbjørn Aarvik, Jonas Buer og Cathrine Westad. Stemmene fordelte seg slik:

Jan Borgen: 18 stemmer
Asbjørn Aarvik: 7 stemmer
Cathrine Westad 5 stemmer
Jonas Buer: 1 stemme
Underkjent: I stemme

Svein Erik Sørland og Jan I Pedersen fungerte som tellekorps/valgansvarlig.

Vll Aktuelle saker
1. Årsmøtet understreker viktigheten av at det opprettholdes god kontakt/utveksling av informasjon mellom Foreningen og de tre seksjonene i Rouen, Bayeux og Lyon.

2. Årsmøtet ser med tilfredshet på at Styret bruker tid og krefter på en tur til Frankrike. Hanne Løfsnes (tidligere elev i Bayeux) bor nå i Paris der hun jobber som tolk. Hun sa seg villig til å bistå styret med organiseringen av reisen. Styrets program for reisen er klart. Det blir avreise søndag 28. april og Rouen, Bayeux og Lyon skal besøkes.

3. Årsmøtet ønsker et tett samarbeid med den franske foreningen for tidligere elever ved Corneille,»Les Anciens Eléves du Lycée Corneille», Hedvig repliserte at foreningen allerede har tett kontakt og utveksling av informasjon med denne foreningen og deres Norgeskontakt Jean Marc Capello. De skal bistå med å arrangere turen til Frankrike.

4. Årsmøtet sier seg godt fornøyd med vitenskapsnettverket. Det er ca. 30 navn på listen så langt. Ambassaden ønsker også lignende tiltak innenfor handel og kultur. Styret oppfordret medlemmene til å melde sin interesse.

5. Årsmøtet ønsker at det skal fokuseres sterkere på solidaritetsfølelsen/altruistiske argumenter ved rekruttering av nye medlemmer til foreningen.

6. Enkelte mente at de som fortsetter sine studier/bosetter seg i Utlandet skal tilbys lavere kontingent, da de har mindre glede av foreningens arbeid. Therese repliserte at dette spørsmålet ble drøftet på forrige årsmøte uten at man da ville gå videre med det.

7. Det kom spørsmål om hvor mange sikre adresser som finnes i foreningens medlemsregister. Det finnes ca. 600 adresser i databasen, hvorav ca. 300 er sikre. I tillegg finnes et betydelig antall E-mail adresser.

8. Årsmøtet ønsker at det lages en «annuaire». En oversikt over hvor folk jobber, utdanning, adresser, kull osv. Styret merker seg forslaget, men konstaterer at dette nødvendiggjør svært mye arbeid.

9. Årsmøtet foreslår at alle norske elever som tar Baccalauréat i Rouen, Bayeux og Lyon gis gratis medlemsskap i foreningen i det første året etter bac’en. Forslaget ble vedtatt med akklamasjon.

10. Et medlem ønsket at foreningen skulle vurdere å ta inn medlemmer også fra tidligere elever v/INSA i Toulouse og det norske tilbudet ved Sciences Eco i Toulouse. Et samstemmig årsmøte avviste dette ved å henvise til dette tilbudets egenart. Det har ligget i kortene hele tiden at denne foreningen er for elever som har hatt tre års videregående utdanning igjennom dette spesielle statlige opplegget i Frankrike, ikke en generell forening for tidligere elever/studenter i Frankrike.

11. Årsmøtet synes det er greit at styret deltar i den skolepolitiske debatten i Norge, ved å drive informasjonsvirksomhet om erfaringer/og nøytral informasjon om skolesystemet i Frankrike. Styremedlemmene skriver under med eget navn og tillates også å nevne at de er medlem i foreningen.

12. Årsmøtet ønsker at det lages en formålsparagraf for foreningen, slik at det blir klart hva vi driver med og hva som faller utenfor foreningens virksomhetsområde. Denne presenteres for vedtakelse ved neste årsmøte.

Møtet hevet ca. kl. 19.40.

%d bloggere liker dette: